Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie

Spis treści:

I.Postanowienia ogólne.
II.Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Inspektoratu.
III.Struktura organizacyjna Inspektoratu.
IV.Podział kompetencji i nadzoru, zasady kierowania Inspektoratem.
V.Szczegółowe zakresy działania poszczególnych stanowisk w Inspektoracie.
VI.Zasady podpisywania dokumentów i pism w Inspektoracie.
VII.Przyjmowanie interesantów, rejestrowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Inspektoracie.
VIII.Postanowienia końcowe.

 
Rozdział I
§ 1

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Częstochowie, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

    Powiecie - należy przez to rozumieć powiat ziemski częstochowski i powiat grodzki – miasto Częstochowa;

    Powiatowym Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie;

    Powiatowym Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie;

    Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie;

    Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć: zespół ,pracownię lub  samodzielne stanowisko pracy;

    Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem, pracownią;

    Kontroli zewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy zewnętrzne w Inspektoracie;

    Lekarzu weterynarii wyznaczonym- należy przez to rozumieć lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Inspekcji, wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej;

    Osobie wyznaczonej niebędącej lekarzem weterynarii- należy przez to rozumieć osobę niebędącą pracownikiem Inspekcji , posiadającą odpowiednie kwalifikacje , wyznaczoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania niektórych czynności pomocniczych wchodzących w zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej;

    Kontroli wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w komórkach organizacyjnych obejmującą ogół czynności, których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań.
§ 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii działa przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie na podstawie:
1.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287 z  późn. zm.)
2.zarządzenia nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych, i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11, poz.12)
3.ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
4.przepisów odrębnych
5.niniejszego regulaminu organizacyjnego.
§ 3

1.Regulamin organizacyjny zwany dalej " Regulaminem ", określa organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań zespołów i samodzielnych stanowisk pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.
2.Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stanowią: Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1)Powiatowym Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii Częstochowie;
2)Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie;
3)Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie;
 
Rozdział II
§ 4
 
Powiatowy Lekarz realizuje ustawowe zadania Inspekcji Weterynaryjnej poprzez:
1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;
3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt(1);
4. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
5. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
6. sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
7. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;
8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
10. współdziałanie z Inspekcją Farmaceutyczną w sprawowaniu nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych, a także współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
11. wydawanie decyzji administracyjnych;
12. wydawanie, na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową, opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
13. organizowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego dla pracowników Inspektoratu oraz popularyzowanie przepisów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony zwierząt;
14. prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów Inspekcji Weterynaryjnej;
15. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo - informacyjnej dla podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz popularyzowanie przepisów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt, produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych dla zwierząt oraz ochrony zwierząt;
16. sprawowanie nadzoru nad obsługą Skoordynowanego Programu Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzonego przy użyciu elektronicznych nośników informacji.
 
§ 5
 
1. Inspektorat zapewnia organizacyjną, finansową i gospodarczą obsługę Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Do zadań Inspektoratu w zakresie obsługi organizacyjnej, finansowej i gospodarczej należy w szczególności:
1.opracowywanie projektów planów oraz planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków dla Inspektoratu oraz wykonywanie czynności związanych z ich realizacją tj. prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości, kontroli i analizy wykonania budżetu,
2.sprawowanie obsługi finansowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za pośrednictwem rachunku bankowego Inspektoratu,
3.zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny sprzęt, aparaturę, odczynniki, materiały biurowe, środki łączności i transportu,
4.przyjmowanie, rozdzielanie oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek, a także prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek otrzymywanych oraz wysyłanych,
5.prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych,
6.zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i obronnych,
7.zapewnienie ochrony informacji niejawnych, systemów sieci teleinformatycznych oraz okresowe kontrolowanie materiałów i obiegu dokumentów,
8.zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
9.zapewnienie obsługi prawnej.
Rozdział III 

§ 6

1.   Powiatowym  Inspektoratem Weterynarii  kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii przy  pomocy zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2.W skład Powiatowego Inspektoratu weterynarii wchodzą następujące komórki organizacyjne jako zespoły lub samodzielne stanowiska:
1)Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, odkażania i ochrony zwierząt.
2)Zespół do spraw higieny  środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
3)Zespół do spraw finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia.
4)Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.
5)Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii może łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne  stanowiska w jeden zespół lub samodzielne stanowisko.
 
§ 7


1.Komórkami organizacyjnymi stanowiącymi zespoły lub wieloosobowe stanowiska pracy w Inspektoracie kierują odpowiednio :
1)Zespołem do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, odkażania i ochrony zwierząt – powiatowy inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
2)Zespołem do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego – powiatowy inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
3)Zespołem do spraw finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia – Starszy Księgowy.
4)Sekretariatem Powiatowego Lekarza Weterynarii – starszy referent.
 
Rozdział IV
 
§ 8

1.Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii posiadając ogół praw i obowiązków określonych w odrębnych przepisach.
2.Powiatowy Lekarz Weterynarii jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 6 ust. 2
3.W rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem pierwszej instancji.
4.Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu.
5.Funkcję Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii pełni powołany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Powiatowy Inspektor Weterynarii.
6.Powiatowy Lekarz Weterynarii kieruje Inspektoratem i nadzoruje całokształt jego działalności, przy czym do jego kompetencji należy w szczególności :
1)sporządzanie i zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
2)reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz i występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu,
3)podejmowanie decyzji w sprawach osobowych i pracowniczych zgodnie z przepisami prawa pracy, ustalanie zakresów czynności pracowników, udzielanie upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism,
4)zapewnienie przestrzegania: ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie,
5)współdziałanie z organami wymienionymi w § 4 pkt 7 Regulaminu.
7.W przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz w czasie gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii nie pełni obowiązków służbowych, jego obowiązki pełni Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Powiatowego Lekarza Weterynarii.
8.Powiatowy Lekarz Weterynarii może pisemnie upoważniać pracowników Inspektoratu do podejmowania określonych czynności w swoim imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
 
§ 9

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje bezpośrednio poszczególne zespoły i wydzielone stanowiska pracownicze oraz sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii nadzoruje bezpośrednio zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
 
§ 10

W Inspektoracie obowiązują w szczególności następujące formy zarządzania:
1.zarządzenia, decyzje finansowe, inne decyzje wynikające z przepisów wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz pisma okólne,
2.ustalenia podejmowane na naradach roboczych,
3.ustne lub pisemne polecenia służbowe i upoważnienia.
 
§ 11

Kierujący poszczególnymi zespołami i stanowiskami pracy odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym za właściwe funkcjonowanie i wykonywanie zadań podległych im komórek organizacyjnych, a także za zgodność przygotowywanych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.
Rozdział V
 
§ 12

1.Zespołem do spraw do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, odkażania i ochrony zwierząt - kieruje powiatowy inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, do zadań którego należy:
1)organizowanie pracy Zespołu i nadzorowanie wykonywania zadań przez jego pracowników,
2)ustalanie systemu pracy Zespołu, szczegółowych zadań poszczególnych stanowisk pracy, zasad ich funkcjonowania, a także stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3)usprawnianie organizacji i metod pracy Zespołu,
4)koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu wykonywanych zadań.

2.   Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego,  odkażania i ochrony zwierząt wykonuje następujące zadania:
1)zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem  zgłaszania,
2)organizowanie i nadzorowanie rejestracji zgłaszanych chorób zwierzęcych,
3)prowadzenie dochodzeń epizootycznych i podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i monitorowanie zakaźnych chorób zwierząt,
4)prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad miejscami gromadzenia zwierząt, targami,  spędami, zawodami oraz schroniskami dla zwierząt,
5)prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad miejscami leczenia zwierząt,
6)prowadzenie nadzoru nad obrotem zwierząt oraz nad kwarantanną zwierząt,
7)prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
8)ustalanie potrzeb rzeczowych do wykonywania zadań realizowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na ochronę zdrowia zwierząt,
9)kontrola i analiza efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia zwierząt,
10)sporządzanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania zakaźnych chorób zwierząt w tym badań laboratoryjnych oraz realizacji zatwierdzonych planów,
11)kontrola warunków weterynaryjnych przy produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do obrotu materiału biologicznego,
12)kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego,
13)kontrola punktów kopulacyjnych i wylęgania ryb,
14)prowadzenie nadzoru nad skupem, przewozem i obrotem niejadalnymi surowcami zwierzęcego pochodzenia,
15)prowadzenie nadzoru nad odkażaniem w ogniskach zakaźnych chorób zwierzęcych,
16)prowadzenie nadzoru nad grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych lub ich części,
17)prowadzenie wymaganych ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości wymaganych przy realizacji wyżej wymienionych zadań,
18)nadzór nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej,
19)obsługa Skoordynowanego Programu Inspekcji Weterynaryjnej, służącego do prowadzenia rejestru podmiotów,
20)prowadzenie działań ze stosowaniem sankcji karnych i nakładania grzywien wynikających z obowiązujących przepisów,
21)współdziałanie z organami wymienionymi w § 4 pkt 7 Regulaminu.
 
§ 13

1.  Zespołem do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego -  kieruje powiatowy inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, do zadań którego należy:
1)organizowanie pracy Zespołu i nadzorowanie wykonywania zadań przez jego pracowników,
2)ustalanie systemu pracy Zespołu, szczegółowych zadań poszczególnych stanowisk pracy, zasad ich funkcjonowania, a także stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3)usprawnianie organizacji i metod pracy Zespołu,
4)koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu wykonywanych zadań.
2.Do zadań Zespołu należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:
1)kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym warunków sanitarnych ich pozyskiwania, produkcji, transportu i przechowywania,
2)organizowanie i nadzorowanie badań zwierząt rzeźnych i mięsa,
3)zatwierdzanie lekarzy weterynarii którzy chcą pełnić obowiązki badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
4)prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
5)realizacji planu badań kontrolnych pozostałości chemicznych i biologicznych,
6)obsługi Skoordynowanego Programu Inspekcji Weterynaryjnej służącego do prowadzenia rejestru zakładów w sektorach: mięsa czerwonego, mięsa białego, ryb, mleka i zwierząt łownych,
7)wytwarzania, przetwarzania, obrotu lub składowania niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz,
8)prowadzenia nadzoru nad skupem, przewozem i obrotem ubocznych produktów  zwierzęcego pochodzenia,
9)sprawowania nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.
10)nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem premiksów i pasz leczniczych,
11)prowadzenia działań ze stosowaniem sankcji karnych i nakładania grzywien wynikających z obowiązujących przepisów,
12)prowadzenia wymaganych ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości wymaganych przy realizacji wyżej wymienionych zadań,
13)współdziałania  z organami wymienionymi w § 4 pkt 7 Regulaminu,
 
§ 14

W sprawach określonych w § 12 ust. 10 niniejszego Regulaminu, dotyczących sporządzania dokumentacji merytorycznej z zakresu planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym badań laboratoryjnych oraz realizacji zatwierdzonych planów, a także w sprawach określonych w § 13 ust. 2 pkt 5 Regulaminu, dotyczących realizacji planu badań kontrolnych pozostałości chemicznych i biologicznych - współpracują:
1.zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
2.zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
3.stanowisko do spraw finansów i księgowości
 
§ 15

Do zadań stanowiska do spraw finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:
1. opracowywania projektów oraz planów dochodów i wydatków Inspektoratu;
2. rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości, sporządzania kalkulacji kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
4. prowadzenie dowodów księgowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym
6. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Inspektoratu,
7. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz sprawozdań statystycznych
8. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,
9. naliczanie wynagrodzeń i  sporządzanie list płac,
10. naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
12. administrowanie majątkiem Inspektoratu;
13. prowadzenie dokumentacji kadrowej;
14. prowadzeie ewidencji środków trwałych i innych składników majątku obrotowego Inspektoratu;
15. zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędne materiały techniczne, laboratoryjne i biurowe;
16. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Inspektoratu;
17. prowadzenie obsługi informatycznej Inspektoratu;
18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
§ 16

Do zadań sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:
1.przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie ewidencji korespondencji oraz przesyłek otrzymywanych,
2.wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji oraz przesyłek wysyłanych,
3.przyjmowanie i nadawanie faksów itp.,
4.udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu.
5.zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6.prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
7.wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
§ 16a

Na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi prawnej zatrudniony jest radca prawny, do zadań którego należy:
1. udzielanie porad i konsultacji prawnych;
2. opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako organ administracji publicznej;
sporządzanie projektów i opiniowanie zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3. opinowanie umów zawieranych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz innych dokumentów i aktów prawnych przedstawionych przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii lub jego zastępcę oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
4. sporządzanie opinii prawnych na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii lub jego zastępcy;
5. zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami, organami administracji publicznej, organami podatkowymi i egzekucyjnymi;
6. wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
§ 17

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala pisemne zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na  poszczególnych stanowiskach.
2.Obieg dokumentacji w Inspektoracie reguluje Instrukcja obiegu dokumentów.
3.Sposób obiegu i rejestracji dokumentów określa Instrukcja kancelaryjna.
 
Rozdział VI
 
§ 18

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii podpisuje:
1)plany finansowe, sprawozdania i inne dokumenty oraz pisma dotyczące budżetu i majątku Inspektoratu , parafowane uprzednio przez Księgowego,
2)decyzje administracyjne, postanowienia i zarządzenia, polecenia, zaświadczenia, decyzje finansowe, inne decyzje wynikające z przepisów wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4.
3)umowy cywilno-prawne
4)pisma i dokumenty związane z wykonywaniem zadań wymienionych w § 8 ust. 6 pkt 2, 3, 5 oraz przygotowane przez komórki organizacyjne wymienione w § 9 ust. 1 Regulaminu,
5)korespondencję kierowaną na zewnątrz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
6)wystąpienia kierowane do organów administracji publicznej,
7)odpowiedzi na skargi i wnioski.
2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisuje dokumenty i pisma związane z wykonywaniem zadań wymienionych w § 8 ust. 7 Regulaminu oraz dokumenty i pisma przygotowane przez Zespół wymieniony w § 9 ust. 2 Regulaminu.
3.W czasie nieobecności Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w czasie gdy Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie pełni obowiązków służbowych wszystkie dokumenty i pisma z zakresu jego działania podpisuje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4.Pisma przedkładane do podpisu Powiatowego Lekarza Weterynarii wymagają osobistego podpisu pracownika , który przygotował ten dokument.
 
Rozdział VII
 
§ 19

1. Indywidualne sprawy obywateli  załatwiane są w terminach określonych  w    Kodeksie
    postępowania administracyjnego i przepisach szczegółowych .
2. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii    są zobowiązani do   sprawnego
    i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa
    i zasadami  współżycia społecznego
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe  załatwienie indywidualnych  spraw
    obywateli ponoszą merytoryczni pracownicy .
4. Sprawy wniesione przez obywateli do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są
    ewidencjonowane  przez sekretariat Powiatowego   Lekarza Weterynarii
5.Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze zarządzenia ustala godziny pracy Inspektoratu oraz godziny przyjmowania interesantów.
§ 20
 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawie skarg
    i wniosków raz w tygodniu.
2. Dzień  i  godziny przyjęć interesantów  określa Powiatowy Lekarz Weterynarii w   formie
    zarządzenia.
3. Pozostali pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przyjmują interesantów
    w ciągu całego dnia pracy Inspektoratu.
5. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków są ewidencjonowane
6.  Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rozdział VIII
§ 21
 
Powiatowy   Inspektorat Weterynarii w Częstochowie używa pieczęci o brzmieniu :
1.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul.Tkacka 3/5
Tel./fax (034)  360-11-61, 360-11-62,

2.pieczęci organu – okrągłej o średnicy 36 milimetrów z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie
 
§ 22

1.Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w formie pisemnej w trybie  zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii

Treść wprowadził(a): [brak danych], 2012-10-06 10:34:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia:2012-10-06 10:33:00

 

Napisz do nas

Informujemy, że używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony do potrzeb Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
[OK, rozumiem]